Vylúčenie zodpovednosti

Túto webovú stránku vlastní Investoo Group.

Varovanie pred rizikom

Investovanie do digitálnych mien, akcií a iných cenných papierov, komodít, mien a iných odvodených investičných produktov (napr. rozdielových zmlúv) je špekulatívne a nesie so sebou vysokú mieru rizika. Každá investícia je jedinečná a zahŕňa jedinečné riziká.

CFD a iné deriváty sú zložité nástroje a prinášajú vysoké riziko rýchlej straty peňazí v dôsledku pákového efektu. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako investícia funguje a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko straty svojich peňazí.

Ceny kryptomien môžu značne kolísať, a preto nie sú vhodné pre všetkých investorov. Na obchodovanie s kryptomenami nedohliada žiadny regulačný rámec EÚ. Minulá výkonnosť nezaručuje budúce výsledky. Akákoľvek prezentovaná obchodná história staršia ako 5 rokov, pokiaľ nie je uvedené inak, nemusí postačovať ako základ pre investičné rozhodnutia. Váš kapitál je ohrozený.

Pri obchodovaní s akciami je váš kapitál ohrozený.

Minulá výkonnosť nie je ukazovateľom budúcich výsledkov. Prezentovaná obchodná história je menej ako 5 rokov stará, pokiaľ nie je uvedené inak, a nemusí postačovať ako základ pre investičné rozhodnutia. Ceny môžu klesať aj stúpať, ceny môžu značne kolísať, môžete byť vystavení kolísaniu výmenných kurzov a môžete stratiť celú alebo viac ako sumu, ktorú investujete. Investovanie nie je vhodné pre každého; uistite sa, že ste plne pochopili súvisiace riziká a zákonnosti. Ak si nie ste istý, vyhľadajte nezávislé finančné, právne, daňové a/alebo účtovné poradenstvo. Táto webová stránka neposkytuje investičné, finančné, právne, daňové ani účtovné poradenstvo.

Uvedomte si, že používanie tejto webovej stránky a/alebo jej funkcií, obchodovanie s konkrétnou investíciou a/alebo vstupovanie do vzťahu s konkrétnym brokerom alebo burzou nemusí byť v súlade so zákonmi, nariadeniami alebo inými právnymi požiadavkami krajiny vášho bydliska. Táto stránka nie je určená na použitie v jurisdikciách, v ktorých je opísané obchodovanie alebo investície zakázané, a mali by ju používať iba také osoby a spôsobmi, ktoré sú zákonom povolené. Neručíme a nemôžeme zaručiť, že vaše používanie tejto webovej stránky a/alebo ktorejkoľvek z jej funkcií bude generovať zisk. Všetky názory, novinky, recenzie, výskumy, analýzy, ceny alebo iné informácie obsiahnuté na tejto stránke alebo poskytované prostredníctvom tejto stránky (vrátane hovorov, e-mailov, LiveChatu, SMS alebo iných foriem komunikácie) sú poskytované „tak ako sú“ ako všeobecné len komentáre k trhu a/alebo vyjadrenia názoru. Informácie nemusia byť úplné, presné alebo aktuálne a nemusia byť vhodné pre každého jednotlivca, ani byť vhodným základom pre investičné rozhodnutie.

Vylúčenie zodpovednosti

Bez toho, aby boli dotknuté podmienky používania tejto webovej stránky, používaním tejto webovej stránky beriete na vedomie a súhlasíte s nasledujúcim.

Túto webovú stránku a informácie poskytované na tejto webovej lokalite alebo jej prostredníctvom a/alebo jej funkcie (vrátane informácií poskytovaných prostredníctvom hovorov, e-mailov, LiveChat, SMS alebo iných foriem komunikácie) používate na vlastné riziko. V rozsahu povolenom platnými zákonmi táto stránka, jej vlastníci, prevádzkovatelia a pridružené spoločnosti a jej a ich príslušní zamestnanci a úradníci nenesú zodpovednosť za žiadne náklady, stratu, zodpovednosť alebo výdavky, ktoré vám alebo komukoľvek inému vzniknú v dôsledku používania alebo spoliehanie sa (alebo neschopnosť používať alebo spoliehať sa na) túto webovú stránku a/alebo ktorúkoľvek z jej súvisiacich funkcií, vstupovanie do vzťahu s akýmkoľvek brokerom alebo burzou alebo obchodovanie s akoukoľvek investíciou (vrátane, pre vylúčenie pochybností, ale bez obmedzenia priame, nepriame, následné a/alebo ekonomické straty).

Nie je poskytnuté žiadne vyhlásenie, záruka, záväzok, uistenie alebo garancia (výslovná alebo implicitná), pokiaľ ide o dostupnosť, primeranosť, presnosť, úplnosť, rozumnosť alebo vhodnosť akýchkoľvek informácií alebo názorov vyjadrených alebo poskytnutých prostredníctvom tejto stránky a/alebo alebo jej funkcií (vrátane hovorov, e-mailov, LiveChat, SMS alebo iných foriem komunikácie (ak je to možné)). Obsah a funkcie tejto webovej stránky môžu byť kedykoľvek opravené alebo upravené bez predchádzajúceho upozornenia alebo dôvodu. Neexistuje žiadna povinnosť oznamovať vám akékoľvek opravy alebo úpravy.

Upozorňujeme, že niektoré odkazy na tejto stránke vás presmerujú na webové stránky tretích strán, z ktorých niektoré sú marketingovými partnermi a/alebo obchodnými partnermi tejto stránky a/alebo jej vlastníkmi, prevádzkovateľmi a pridruženými spoločnosťami. Bez ohľadu na akýkoľvek takýto vzťah nenesieme žiadnu zodpovednosť za správanie akejkoľvek tretej strany, ani za obsah alebo funkčnosť ich webových stránok alebo aplikácií. Hypertextový odkaz alebo pozitívny odkaz alebo recenzia na brokera alebo burzu by sa nemali chápať ako podpora produktov alebo služieb tohto brokera alebo burzy. Obchodovanie s brokerom alebo burzou alebo prostredníctvom nich bude podliehať podmienkam používania alebo obchodu daného brokera alebo burzy a môžu byť vystavené poplatky/provízie. Pred obchodovaním sa uistite, že ste si prečítali podmienky a porozumeli im.