Zřeknutí se odpovědnosti

Tyto webové stránky vlastní Investoo Group.

Varování před riziky

Investování do digitálních měn, akcií, podílů a jiných cenných papírů, komodit, měn a dalších derivátových investičních produktů (např. smluv o rozdílu) je spekulativní a nese s sebou vysokou míru rizika. Každá investice je jedinečná a zahrnuje jedinečná rizika.

CFD a další deriváty jsou složité nástroje a přicházejí s vysokým rizikem rychlé ztráty peněz v důsledku pákového efektu. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak investice funguje a zda si můžete dovolit podstoupit vysoké riziko ztráty svých peněz.

Kryptoměny mohou značně kolísat, a proto nejsou vhodné pro všechny investory. Obchodování s kryptoměnami není kontrolováno žádným regulačním rámcem EU. Minulá výkonnost nezaručuje budoucí výsledky. Jakákoli prezentovaná obchodní historie je mladší než 5 let, pokud není uvedeno jinak, a nemusí stačit jako základ pro investiční rozhodnutí. Váš kapitál je ohrožen.

Při obchodování s akciemi je váš kapitál ohrožen.

Minulá výkonnost není ukazatelem budoucích výsledků. Prezentovaná obchodní historie je mladší než 5 let, pokud není uvedeno jinak, a nemusí stačit jako základ pro investiční rozhodnutí. Ceny mohou klesat i stoupat, mohou značně kolísat, můžete být vystaveni kolísání směnného kurzu a můžete ztratit celou nebo více než částku, kterou investujete. Investování není vhodné pro každého; ujistěte se, že jste plně porozuměli souvisejícím rizikům a zákonům. Pokud si nejste jisti, vyhledejte nezávislé finanční, právní, daňové a/nebo účetní poradenství. Tento web neposkytuje investiční, finanční, právní, daňové ani účetní poradenství.

Uvědomte si, že používání této webové stránky a/nebo jejích funkcí, obchodování s konkrétní investicí a/nebo vstup do vztahu s konkrétním makléřem nebo burzou nemusí být v souladu se zákony, předpisy nebo jinými právními požadavky země vašeho bydliště. Tato stránka není určena pro použití v jurisdikcích, ve kterých jsou popsané obchodování nebo investice zakázány, a měla by být používána pouze takovými osoby a takovými způsoby, které jsou zákonem povoleny. Nezaručujeme a nemůžeme zaručit, že vaše používání této webové stránky a/nebo jakékoli z jejích funkcí bude generovat zisk. Všechny názory, novinky, recenze, výzkumy, analýzy, ceny nebo jiné informace obsažené na této stránce nebo poskytované jejím prostřednictvím (včetně hovorů, e-mailů, LiveChatu, SMS nebo jiných forem komunikace) jsou poskytovány „tak, jak jsou“, jako obecné pouze komentář k trhu a/nebo vyjádření názoru. Informace nemusí být úplné, přesné nebo aktuální a nemusí být vhodné pro každého jednotlivce ani být vhodným základem pro investiční rozhodnutí.

Zřeknutí se odpovědnosti

Aniž jsou dotčeny podmínky používání této webové stránky, používáním této webové stránky berete na vědomí a souhlasíte s následujícím.

Tyto webové stránky a informace poskytované na těchto webových stránkách nebo jejich prostřednictvím (včetně informací poskytovaných v hovorech, e-mailech, LiveChatu, SMS nebo jiných formách komunikace) používáte na vlastní nebezpečí. V rozsahu povoleném platnými právními předpisy tato stránka, její vlastníci, provozovatelé a přidružené společnosti a její a jejich příslušní zaměstnanci a vedoucí pracovníci nenesou odpovědnost za jakékoli náklady, ztráty, závazky nebo výdaje, které vám nebo komukoli jinému vzniknou v důsledku používání nebo spoléhání se na tuto stránku a/nebo jakékoli její související funkce (nebo nemožnosti je používat nebo se na ně spoléhat), navázání vztahu s jakýmkoli makléřem nebo burzou nebo obchodování s jakoukoli investicí (včetně, pro vyloučení pochybností, ale bez omezení, přímých, nepřímých, následných a/nebo ekonomických ztrát). 

Neposkytujeme žádné prohlášení, záruku, závazek, ujištění nebo záruku (výslovnou ani implicitní) ohledně dostupnosti, přiměřenosti, přesnosti, úplnosti, odůvodněnosti nebo vhodnosti jakýchkoli informací nebo názorů poskytnutých nebo vyjádřených na těchto stránkách nebo jejich prostřednictvím (včetně hovorů, e-mailů, LiveChatu, SMS nebo jiných forem komunikace (pokud je to relevantní)). Obsah a funkce těchto webových stránek mohou být kdykoli opraveny nebo upraveny, a to bez předchozího upozornění nebo uvedení důvodu. O opravách nebo úpravách vás nejsme povinni informovat. 

Vezměte prosím na vědomí, že některé odkazy na těchto stránkách vás přesměrují na webové stránky třetích stran, z nichž některé jsou marketingovými partnery a/nebo obchodními partnery těchto stránek a/nebo jejich vlastníků, provozovatelů a přidružených společností. Bez ohledu na takový vztah nepřebíráme žádnou odpovědnost za chování třetích stran ani za obsah či funkčnost jejich webových stránek nebo aplikací. Hypertextový odkaz na makléře nebo burzu nebo pozitivní odkaz na ně či jejich recenze by neměly být chápány jako podpora produktů nebo služeb tohoto makléře nebo burzy. Obchodování s makléřem nebo burzou nebo jejich prostřednictvím se řídí podmínkami používání nebo obchodování daného makléře nebo burzy a mohou být účtovány poplatky / provize. Před obchodováním se ujistěte, že jste si tyto podmínky přečetli a porozuměli jim.